strona główna Eliasz ... Spis tresci do wcześniejszej strony do dołu na tej stronie

J. Zakres działalności trzeciego Eliasza.

Pełny zakres działalności trzeciego Eliasza znaleźć można w ostatniej księdze Pisma Świętego - Apokalipsie św. Jana. Księga ta jest darem Bożym, o którym tak pisze:

Obj. 1 ,1-3 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał.

Powszechnie znanych jest osiem błogosławieństw, które ogłosił Jezus podczas kazania na górze (Mat. 5,1-12), jednak mało kto wie, że ze studiowaniem i zachowywaniem słów z Apokalipsy św. Jana wiążą się dodatkowe błogosławieństwa.

Tabela Nr 3
lp
Treść błogosławieństwa
R,W
1. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.
1,3
2. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.
14,13
3. Błogosławiony, który czuwa i pilnuje szat swoich.
16,15
4. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka.
19,9
5. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu.
20,6
6 Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
22,7
7 Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
22,14

W księdze Daniela, będącą apokalipsą Starego Testamentu, znajduje się błogosławieństwo nie znane większości chrześcijan: (Dan. 12,12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Tak jak w przypadku księgi proroka Daniela, nie podejmuję na kartach tej publikacji studium całej księgi. Natomiast polecam pozycje, które pomagają gruntownie poznać całość problemów zawartych w księdze. Wymienię tutaj książki Antoniego Godka - "Apokalipsa" (cena około 3,5 zł) i Alfreda Palla - "Apokalipsa, czasy końca w proroctwach Biblii" (cena około 18-21zł) oraz tego samego autora dla majętniejszych, zestaw 12 kaset magnetofonowych wraz z dołączonym 45-cio stronicowym rekapitularzem - wszystko pod wspólna nazwą "Apokalipsa na dzisiaj" (cena około 35 zł). Wszystko do nabycia w wydawnictwach lub w najbliższym zborze KADS.

Ponieważ piszę o Eliaszu i jego misji niezbędne jest chociaż pobieżnie omówienie poselstwa przekazywane przez trzech aniołów, a zawarte w księdze Objawienia św. Jana.

Obj. 14, 6I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, ..., którry mówił donośnym głosem: 7Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. 8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. 9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, 10 To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka, ... 12 Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.

Spróbuję nieudolnie rozszyfrować znaczenie powyższych słów.
Akapity numerowane pogrubionymi cyframi rzymskimi w kolorze czerwonym wyliczają kolejne aspekty dzieła Eliaszowego.

Werset Obj. 14,6 mówi o trzech aspektach zwiastowania aniołów (w podrozdziale I.B. O ilu Eliaszach mówi Pismo Święte , pokazałem, że aniołowie oznaczają ludzi, którzy głoszą poselstwo inspirowani od Boga):

I. Głoszone ostrzeżenia przekazywane są całemu światu, wszystkim narodom.

II. Są przekazywane jawnie, publicznie, przez środek nieba, szybko, donośnym głosem, z mocą.

1. Wywyższenie imienia Jezusa

III. Przypominają o tym, czym jest ewangelia. Całe Pismo wskazuje na Jezusa jako na tego, który zbawia nas od grzechu i jedna nas z Bogiem. Centralnym punktem ewangelii jest krzyż Golgoty. Ewangelia podkreśla, że zbawienie jest w tym, co Jezus Chrystus dla nas uczynił, że my nic nie możemy zrobić dla swego zbawienia, jak tylko przyjąć ten Boży dar.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził światt, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (Jan. 3,16-17).

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił (Efez. 2,8-9) .

[Jezus Chrystus] uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (Filp. 2,8­10).

Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał (Jan 5,23).

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dz.Ap. 4,12)

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. (I Tym. 2,5 )

Tak Jezus mówił o sobie:

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Mnie. (Jan 14,6)

2. Jedynie Bogu cześć i chwała.

Werset Obj. 14,7 "Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód" wskazuje na następujące prawdy:

IV. Wskazuje na Boga, który jako jedyny godzien jest czci. Pismo uczy, że nic, absolutnie nic, nie może być obiektem ludzkiego hołdu - tylko Bóg. Nie może to być rzecz, człowiek, anioł, czy jakakolwiek istota - tylko Bóg.

Zobacz tylko jeden przykład relacji człowiek - anioł, jaki spotkał apostoła Jana.

Obj.19,10 I upadłem mu [aniołowi] do nóg by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy maja świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa

Ta lekcja nie wystarczyła apostołowi. Z nadgorliwości kolejny raz chce oddać część aniołowi - otrzymuje kolejną reprymendę.

Obj. 22,9 I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!.

Jeśli jeszcze nie domyślasz się, dlaczego ten anioł jest taki nerwowy - to czytaj pierwsze dwa przykazania Boże. W tym miejscu uwypuklają swoją aktualność.

II Mojż. 20,3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

II Mojż. 20,4 Nie uczynisz sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Jest tutaj też okazja zacytować opinię Boga w kwestii tak popularnych w Polsce obrazów, figur, etc. Cytuję za Biblią Tysiąclecia.

Pwt. 4,15-16. Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie - abyście nie postępowali niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety. ... Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz. Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.

Co to jest bojaźń Boża? Bojaźń Boża to świadomość jego świętości i miłości, to onieśmielenie, miłość do niego, to pokora i posłuszeństwo jego Słowu. (Ps. 25,14; II Mojż.20,20; II Mojż. 25,17; Przyp. Sal. 8,13; Jer. 32,38-40; Rzym. 4,9-17; Gal. 3,6-9, itd.). Podsumowaniem niech będzie poniższy cytat.

I Jana 5,1-3 Każdy kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

W jaki sposób Bogu oddawać chwałę?

Ps. 50,23 Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.

Rzym. 4,20 I nie zwątpił [Abraham] z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.

I Kor. 10,31 A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.

Fil. 1,11 Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.

3. Oznajmienie czasu sądu.

V. Posłaniec uczy o tym, że nadeszła godzina sądu jego. Tego wątku nie będę rozwijał - temat był podejmowany w rozdziale II.G. Czasy ostateczne.

Jako nieodłączne od każdego sądu jest prawo, tzw. kryteria sądu, według których można dokonywać osądu tego, co podlega ocenie, na zgodne z prawem, a inne jako niezgodne z prawem. Wymagania Boże są niezmienne od stworzenia świata. Takie same dotyczyły Adama i Ewę w Raju, ludzi przed potopem, w czasach Abrahama, jak i obecnie oraz do skończenia świata, ba, Pismo mówi, że i na nowej ziemi również. W rozdziale II.F Jan Chrzciciel jako Drugi Eliasz podałem słowo przekazane przez proroka Micheasza. Dla mnie takie ujęcie sprawy jest najpiękniejsze. To czysta poezja. Dla przeglądu jeszcze trzy teksty, dwa z Nowego Testamentu i jeden ze Starego Testamentu.

Jak. 2,8 Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. ... Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. ... Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.

Obj. 11,19 I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego;

Skrzynia Przymierza zawierała w ziemskiej świątyni dekalog. Proszę zwrócić uwagę na kolejne analogie świątyni ziemskiej i niebieskiej. Szczegóły w rozdziale II.E. Służba świątynna.

Wreszcie tak powszechnie znany tekst, że ze świecą trzeba by szukać tych którzy go nie znają, ale przypomnę go jeszcze raz.

Kazn. Sal. 12 ,13-14 Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajna - czy dobrą, czy złą.


Idz do strony: Strona główna. Eliasz ... Spis tresci. Do góry na tej stronie. Do wcześniejszej strony. Do następnej strony.

Ostatnie zmiany: 5.12.1998 r.

[początek]