strona główna Eliasz ... Spis tresci do wcześniejszej strony do dołu na tej stronie 

H. Nauka ludzka.

Porównując zmiany, jakie wprowadzono w kulcie Jahwe w starożytnych czasach w stosunku do ówczesnego Pisma Świętego, ze współczesnymi czasami i obecnym zbiorem Ksiąg Świętych - analogie nasuwają się same.

1. Jak wytłumaczyć ciągłe zbaczanie z prostych ścieżek Bożych?

Apostoł Paweł tłumaczy to występowaniem mocy nieprawości.

Dz.Ap. 20,29-31. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzające trzody, Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, ...

2 Tes. 2,7. Albowiem moc nieprawości już działa, ....

2 Tym. 4,3-5 Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądnych tego co ucho łechce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, ...

Kościół obok nauk Bożych zaczął w coraz większym stopniu głosić nauki ludzkie. Pismo Święte przestało być jedynym autorytetem zdolnym rozstrzygać trudne kwestie. Od 553 roku, od soboru Konstantynopolitańskiego II takie postępowanie stało się regułą.

"Nowy aspekt dowodzenia teologicznego zdobył sobie w Kościele pełne prawo istnienia, a mianowicie dowodzenie z tradycji, godność opinii dawnych pisarzy stanie się kryterium prawdziwości lub nieprawości tezy. Zwrócono się ku tradycji, wertowano dzieła Ojców. (...) Ta argumentacja stanie się odtąd obowiązującą w nauce Kościoła." [24]

Jedynym ratunkiem przed popadnięcie w błąd, oraz sposobem, aby błąd rozpoznać i uwolnić się spod jego wpływu, jest poznanie Słowa Bożego. Oto rada apostoła Pawła dla młodego człowieka o imieniu Tymoteusz, którą możemy zastosować do siebie:

2 Tym. 3,13 Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. 14 Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się nauczył. 15 I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 16 Całe Pisma przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

I. Kryteria oceny nauczania w kościele.

Opinia Pana Jezusa:

Mat. 7,6-9 . ... Lud ten czci mnie wargami, ale serce dalekie jest ode mnie. Daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.

Mat. 15, 14. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

Mat. 7,21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie

Jan 17,3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.

Apostoł Paweł tak ostrzega:

Gal. 1,8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

Kol. 2,4-8 A to mówię,żeby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. ... Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;

Spośród naprawdę wielu tekstów ze Starego Testamentu, tak w pismach prorockich jak i w psalmach (szczególnie w 119), wybrałem jak niżej.

Amos 6,12. ... Czy konie mogą biegać po skale. Czy wołami można orać morze. Lecz wy obróciliście prawo w truciznę a owoc sprawiedliwości w piołun.

Sofoniasza 3,4 Jego prorocy są lekkomyślni i  wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon.

Ważność pisma, jako odnośnika wszelkich nauk, zastosował Jezus do własnej osoby. Po zmartwywstaniu, w drodze do Emaus, podczas rozmowy z uczniami nie powoływał się na cuda jakich dokonał, lecz na Pismo Święte.

Łuk. 24,25-27 A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. ... I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim napisano we wszystkich Pismach .


Idz do strony: strona główna Eliasz ... Spis tresci do góry na tej stronie  do wcześniejszej strony  do następnej strony

[początek]