strona główna Eliasz ... Spis tresci do wcześniejszej strony do dołu na tej stronie 

B. O ilu Eliaszach mówi Pismo Święte?

W ostatniej księdze Starego Testamentu, spisanej przez proroka Malachiasza, podanych jest wiele okoliczności, towarzyszących sądowi Bożemu i powtórnemu przyjściu Pana Jezusa. Cytat według Biblii Tysiąclecia:

Mal. 3,1-2.  Oto 1  Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. ...

19-23. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostanie po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. I podepcze grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Herebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego.

Słowo "anioł" często oznacza posłańca. Posłańcami byli również ludzie, którzy przemawiali z natchnienia Bożego.

Mar. 1,2-4 . Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania ...

Proroctwo o aniele przygotowującym drogę przed Panem jest tożsame z proroctwem o przyjściu proroka Eliasza, które miało mieć miejsce przed dniem Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą (Mat. 24,30) jako Król królów i Pan panów (Obj. 19,16) , będącego dniem dla jednych nagrody, dla drugich kary. Czas poprzedzający nadejście Dnia Pana nazywany jest czasem ostatecznym (Dan. 12,4).

Tak Jezus świadczy o Janie Chrzcicielu:

Mat. 11,10. To jest ten o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoja przed tobą. ...

13-14. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.

Jednak tekst z księgi Malachiasza o Eliaszu nie może w tym kontekście dotyczyć jedynie Jana Chrzciciela, który przecież przygotowywał ówczesny lud Boży na pierwsze przyjście Zbawiciela.

Na Górze Przemienienia uczniowie obok Jezusa widzieli Mojżesza i Eliasza. W Ewangeliach znajdujemy opis tego wydarzenia: Jezusa przemienionego ukazującego swą chwałę trzem uczniom oraz w jednej z nich poniższy zapis:

Mat. 17, 9-10. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?

11. A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi.

12. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.

Ewangelia Marka od 9,2-13 mówi o tym samym wydarzeniu, dodając, że zastanawiali się co to znaczy powstanie z martwych. Interesujące, że Jezus mówi o dwóch Eliaszach:

Obecnie przyszło nam żyć w czasach działalności zapowiedzianego trzeciego Eliasza.

Osoba Eliasza, proroka, który żył za czasów króla Achaba, jest wzorcem, "typem" dla późniejszych przepowiedzianych Eliaszy, którzy będą wykonywać taką pracę jaką on kiedyś wykonał.

Czym ten prorok różnił się od innych proroków? Niezbędne jest prześledzenie wydarzeń, jakie miały miejsce po śmierci króla Salomona - około 950 lat przed przyjściem Mesjasza.

C. Początki odstępstwa.

1. Grzech Jeroboama.

Następcą Salomona został jego syn Rechabeam, do którego lud Izraela zwrócił się prośbą o zmniejszenie obciążeń podatkowych i prac przymusowych, jakie zostały nałożone na niego za panowania Salomona. Oto odpowiedź:

I Król. 12 ,14. ... Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma; ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami.

W efekcie nastąpił rozpad państwa na Izrael i Judę. A Rechabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich (I Król. 12,17) nad plemionami Judy i Beniamina. Królem na Izraelem został obwołany Jeroboam. Władał on dziesięcioma pozostałymi plemionami. Izrael był większym i żyźniejszym z królestw, lecz święte miasto Jerozolima nie leżała na jego terenie.

I Król. 12 ,26-33. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu Pańskiego do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rechabeama, króla judzkiego, i wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rechabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu; oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego w Dan. ... Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. ... w Betelu, piętnastego dnia ósmego miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich, i składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła.

Z przytoczonych wersetów wynika, że zmiany w kulcie religijnym jakie dokonał Jeroboam powodowane były pobudkami politycznymi.

Tabela Nr 1
grzech Jeroboama
ocena Słowa Bożego
1
Wprowadzenie wyobrażeń Boga.   II Mojż. 20,4-5 . Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, ...
2
Ustanowienie świątyń z ołtarzami w Betelu i Dan oraz świątynek na wzgórzach. III Mojż. 17,8-9 . ... Ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo inną,   A nie przyprowadzi jej do wejścia do Namiotu Zgromadzenia aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu. (Patrz także: V Mojż. 12, 1-28)
3
Powołanie kapłanów z ludu nie należącego do rodu Lewiego. IV Mojż. 3 ,12. Oto Ja wziąłem Lewitów spośród synów izraelskich w zamian za każdego pierworodnego, ...
IV Mojż. 3 ,8.   I aby pilnowali wszystkich sprzętów Namiotu Zgromadzenia i tego wszystkiego, o co troszczyć się maja synowie izraelscy, pełniący służbę w przybytku.
4
Zmiana daty dorocznego Święta Szałasów na innym miesiąc i dzień. III Mojż. 16 ,29. A to będzie dla was wieczna ustawą: W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was.
30. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem.

Tabela Nr 1 przedstawia przedsięwzięcia Jerobeama i ocenę Słowa Bożego. Z powyższego wynika, że zmiany były bezprawne i bezbożne, mimo iż w deklaracjach lud Izraela dalej trwał przy Bogu Jahwe.

2. Grzech Achaba.

Po śmierci Jeroboama na tron izraelski wstępowało wielu władców, aż królem został Achab.

I Król. 16 ,30-34. Lecz Achab, ..., postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, ..., lecz pojął za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, ... Achab kazał też sporządzić Aszerę; czynów takich pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela , popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. Za jego czasów Chiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym jego bramy, ...


Tabela Nr 2
lp.
grzech Achaba
ocena Słowa Bożego
1 Małżeństwo z córką kapłana Baala. V Mojż. 4,3-4. Nie będziesz z nimi [poganami] [2] zawierał małżeństwa. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, Gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. ...
2 Wprowadzenie i czczenie nowych bogów. II Mojż. 20 ,3. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
V Mojż. 6 ,14. Nie pójdziesz za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was,
3 Odbudowanie Jerycha ze składaniem ofiar z ludzi Joz. 6,26 . ... Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta, Jerycha! Na swoim pierworodnym złoży jego fundament i na najmłodszym postawi jego bramy.

I Król. 21 ,25-26 Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amoryjczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi.

Z wcześniejszych tekstów jednoznacznie wynika, że lud Izraela był bardzo religijny będąc jednocześnie daleko od Boga. Przedkładał własne (ludzkie) pomysły w sprawach zbawienia lekceważąc wyraźne nauki Słowa Bożego. Obyśmy z tej historii potrafili wyciągnąć wnioski dla nas samych. Oto opninia Słowa Bożego


Idź do strony: strona główna Eliasz ... Spis tresci do góry na tej stronie do następnej strony

Ostatnie zmiany: 5.12.1998 r.

[początek]