poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Sylwester Szady

Dziesięcina

szkic homilii

Zasada wiary KADS

Dziesięcina do dziesiąta część dochodu (3 Mojż. 27,30-33; 5 Mojż. 14,22).

1. Najczęstsze zarzuty.

  1. Dziesięcina dotyczyła tylko Starego Testamentu.
  2. Jej zarządzenie związane było z koniecznością obsługi świątyni starotestamentowej, teraz służba kapłańska Jezusa odbywa się w świątyni niebieskiej gdzie nie na kosztów związanej z jej utrzymaniem (olej, chleby pokładne, ofiary ze zwierząt, śpiewacy, lewici, itp...)
  3. Jezus ani apostołowie nie nauczali o obowiązku oddawania dziesięcin.
  4. Skąd mam wiedzieć do którego kościoła ją zanosić i czy tam jej nie zmarnują?
  5. Wg mojego rozumienia Pisma Świętego każdy wierzący jest powołany przez Ducha Świętego do służby w formacji królewskiego kapłaństwa, dlatego sam przeznaczam niezbędne (różne) nakłady na wypełnianie swojego powołania.
  6. Misją i wolą Bożą w Nowym Testamencie jest głoszenie ewangelii między innymi przez rozpowszechnianie Biblii, pomaganie biednym i chorym, wzajemną pomoc. Funkcje te wypełnia wiele organizacji i stowarzyszeń świeckich profesjonalnie przygotowanych, wspieranych przez państwo i dobrowolne datki ludzi dobrej woli - nie ma obecnie potrzeby stałych dziesięcin.
  7. Sam jestem biedny i potrzebuję pomocy.
  8. Sam mogę rozdać właściwą kwotę żebrakom lub systematycznie zasilać domy dziecka.
  9. Każde z krajów w których ludzie umierają z głodu przeznacza więcej na zbrojenia niż na żywność, a drugie tyle rozkradają prominenci. Każdy naród ma taką władzę na jaką zasługuje. Pomoc charytatywna jest pomocą pozorną, winna być udzielana w sytuacjach nagłych i wyjątkowych a nie jako sposób na stałe, chroniczne zaniedbania. Taki sposób życia jest akceptowany przez tych ludzi jako należna im karma, przeznaczenie i jest skutkiem ich światopoglądu.

2. Stwierdzenia ogólne

a) Właścicielem świata i wszelkich stworzeń jest Stworzyciel.

W takiej roli poznajemy Go na pierwszych kartach Pisma Świętego. To ON jako gospodarz przekazuje wszystkie stworzenia naszym rodzicom by byli opiekunami, pozostawiając im jako tabu a swoją wyłączną własność jedno drzewo z wszystkich rosnących w raju. Był to test wierności i stałe przypomnienia, że Bóg jest właścicielem i najwyższym autorytetem. Wiemy, że nie sprostali, ulegli pokusie, popadli w grzech.

b) Bóg jest twórcą praw natury (Hiob 26,7-14), dawcą życia i żywicielem.

Biblia stwierdza, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra.

Największym darem jest zbawienie w Chrystusie i inne związane z Nim duchowe dobra.

Bóg jest troskliwym Ojcem Niebieskim zaopatrującym nas dobra doczesne i wartości ziemskie.

c) Jako ludzie wierzący poddaliśmy siebie samych i to co posiadamy Bogu.

Naczelną i naturalną zasadą nowonarodzonego życia jest miłowanie Boga.

d) Szafarstwo.

W naszym oddaniu i uznaniu ofiary Zbawiciela, który nas drogo nabył i odkupił wyrywając nas od szatana, staliśmy się dobrowolnie i niejako po raz drugi jego własnością (1 Piotra 1,17-20; Rzym. 14,8).

Szafarz w tym przypadku chrześcijanin to tyle co zarządca, rozdawca powierzonych przez Boga dóbr. Bóg daruje nam życie, ciało, czas, talenty, zdolności, dobra materialne, znajomość prawdy oraz możliwości pomagania innym (Mat.25,14-30). Obowiązek niesamolubnej służby mamy wobec bliźnich oraz wobec otaczającego nas świata, nad którym powierzono nam panowanie (I Mojż. 1,28; 2,15). W tym opracowaniu zawężam problem szafarstwa do zagadnień materialnych.

Szafarz to włodarz, ktoś kto winien zarządzać dobrami zgodnie z przeznaczeniem i wolą właściciela, pomnażając i pilnując powierzone zasoby. Współczesnym odpowiednikiem mogą być fundacje, fundusze powiernicze, rady nadzorcze - instytucje te działają w imieniu i zgodnie z wolą właściciela. Do obowiązków szafarza (plenipotenta, pełnomocnika) należy oddawanie bieżących zysków, czynszów dzierżawy, okresowe i końcowe rozliczanie się właścicielowi. Ciężkim przestępstwem jest malwersacja, przywłaszczenie rzeczy powierzonej bądź niedbałość i brak rzetelności. Wskazania Chrystusa wyłożone zostały w trzech przypowieściach: o talentach (Mat.25,14-30), o grzywnach (Łuk. 19,12-27) i o winiarzach (Łuk. 20.9-16).

3. Dziesięciny

Tak jak jedna siódma naszego czasu (sabat), tak też jedna dziesiąta zdobywanych przez nas dóbr należy do Boga.

Kiedy Pan domagał się o dziesięcinę z racji bycia właścicielem, nie odwoływał się do szczodrobliwości ludzi lecz do swoich praw.

W Nowym Testamencie Jezus potępiając tych, którzy pogwałcili jej ducha, daleki jest od jej zniesienia.

4. Cel dziesięcin

W Starym Testamencie dziesięciny jako święte mogły być wykorzystywane tylko dla świętych celów i były przeznaczone wyłącznie dla Lewitów, którzy jako jedyne plemię Izraela nie otrzymali działu ziemi. Był to lud "pełnoetatowa" poświęcony Panu dla organizowania nabożeństw, służby świątynnej i nauczania praw Pańskich.

Po ukrzyżowaniu ustała rola kapłaństwa lewickiego, ale dziesięciny nadal miały służyć do wspierania Kościoła Bożego.

Ewangelia nazwana jest w Piśmie Świętym "Ewangelią Wieczną", została obwieszczona tuż po upadku człowieka w grzech i trwać będzie do końca wieków. Dzieło Ewangelia to "inwestycja" Boża, którą prowadzi za własne środki, które Mu się należą od człowieka - z dziesięcin. Istotą ewangelii jest zwiastowanie prawdy o zbawieniu w Chrystusie, praca na rzecz duchowego i moralnego rozwoju ludzkości, nauczanie woli Bożej i praktykowanie prawdziwego kultu. Rozwój i "wykonawstwo" zostało powierzone nam - ludziom i od naszego poświęcenia i ofiarności - także materialnej - uzależnione jest jej powodzenie.

"Skoro Dzieło Ewangelii ma się rozwijać potrzebni są poświęceni i oddani ludzie, którzy by cały swój czas, wszystkie swe siły oddali tej pracy dla dobra bliźnich. Z kolei Kościół winien tym ludziom zapewnić znośne warunki bytu, opłacając ich ze społecznych pieniędzy Kościoła." 1

Identyczne było finansowanie działalności misyjnej ap. Pawła.

"Dziesięcina jest własnością Bożą, jest jakby czynszem dzierżawnym za bezmiar darów i błogosławieństw Bożych, fizycznych i duchowych, udzielanych człowiekowi. Z tej właśnie racji prawo dziesięcinowe jest prawem powszechnie obowiązującym. [...] Obowiązek płacenia dziesięciny spoczywa na każdym człowieku bez względu na zawód, rasę, narodowość i wyznawaną doktrynę, ponieważ każdy człowiek został przez Boga obdarzony rozlicznymi darami. W szczególnym sensie obowiązuje wyznawców Kościoła i to zarówno świeckich jak i duchowych. W Starym Testamencie płacili również lewici i kapłani (4 Mojż. 18, 26-32)." 2

Dziesięcina oznacza dziesiątą część dochodów. W przypadku pracowników oblicza się ją od zarobków, w przypadku przedsiębiorcy od zysków.

5. Błogosławieństwa oddawania dziesięciny.

Chociaż płacenie dziesięcin jest obowiązkiem, składanie jej ma charakter dobrowolny i winno wypływać z ochotnego i dobrowolnego serca. Postawa taka spotyka się z błogosławieństwem Bożym (Przyp. 3,9-10).

"Wspieranie Dzieła Ewangelii środkami materialnymi stanowi bez wątpienia niebieską lokatą, jest szczególnym gromadzeniem 'skarbów' w niebie, 'gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamią się i nie kradną' (Mat. 6,20 BT). Jest to 'plon', który zostanie hojnie zaliczony na nasze dobro, to 'przyjemna wonność, ofiara mile widziana, w której Bóg ma swoje upodobanie' (Filip. 4,17.18)" 3

Rady Cudownego Doradcy.

Przypisy

 1. Zachariasz Łyko "Nauki Pisma Świętego", Wyd. Znaki Czasu, 1989 r. str. 470.

 2. Tamże, str.471

 3. Tamże, str.473.

Fragment o szafarstwie i dziesięcinach tutaj.

Zamość, 14-01-2000 r.

Czytaj i/lub wpisz komentarze dotyczące tego opracowania.
Nie przegap też F A Q - forum dyskusyjnego.

Ostatnie zmiany: 20.01.2000 r.


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady

©  Dzisiejszy Eliasz, 1998-2002 http://eliasz.dekalog.pl


początek | strona główna | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | St@rtuj z Eliaszem