poprzedni nastepny  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Ellen G. White

Patriarchowie i prorocy

PiP

Tytuł oryginału:
          The Story of Patriarchs and Prophets

Redaktor wydania trzeciego: ANDRZEJ GóRSKI.

Korekta językowa: ELŻBIETA KOZIRÓG

ANNA KOSOWSKA

Redaktor techniczny: JAN WIŚNIEWSKI

Projekt okładki: TERESA KAWIŃSKA

Copyright (C) 1958 by Pacyfic Press Publishing Association.
Copyright (C) 1961, 1986 by Wydawnictwo "Znaki Czasu" (Polish edition)

ISBN 83-85007-80-6

WYDAWNICTWO "ZNAKI CZASU"
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
WYDANIE TRZECIE
Skład: Łódzka Drukarnia Dziełowa
Druk i oprawa: Zakład Graficzny Sieradz
Objętość: ark. druk. 36,75, wyd. 43,5.
Nakład: 10 000+350 egz.
Zam. 184/1100/88. U-62.

SPIS TREŚCI

  Przedmowa ... 5
  Wstęp ... 9
 1. Dlaczego Bóg dopuścił grzech ... 17
 2. Stworzenie świata ... 26
 3. Kuszenie i upadek ... 33
 4. Plan odkupienia ... 42
 5. Kain i Abel ... 49
 6. Set i Henoch ... 55
 7. Potop ... 63
 8. Po potopie ... 74
 9. Siedem dni stworzenia ... 79
 10. Wieża Babel ... 84
 11. Powołanie Abrahama ... 89
 12. Abraham w ziemi Kanaan ... 95
 13. Próba wiary ... 106
 14. Zniszczenie Sodomy ... 114
 15. Małżeństwo Izaaka ... 126
 16. Jakub i Ezaw ... 131
 17. Ucieczka i wygnanie Jakuba ... 136
 18. Noc zmagań ... 144
 19. Powrót do Kanaanu ... 150
 20. Józef w Egipcie ... 157
 21. Józef i jego bracia ... 165
 22. Mojżesz ... 180
 23. Plagi egipskie ... 192
 24. Święto Paschy ... 204
 25. Wyjście ... 209
 26. Od Morza Czerwonego - do Synaj ... 216
 27. Prawo nadane Izraelowi ... 226
 28. Bałwochwalstwo przy górze Synaj ... 236
 29. Nienawiść szatana do prawa Bożego ... 248
 30. Świątynia i służba Boża ... 258
 31. Grzech Nadaba i Abihu ... 269
 32. Prawo (zakon) i przymierze ... 273
 33. Od Synaj do Kadesz ... 282
 34. Dwunastu szpiegów ... 292
 35. Bunt Koracha ... 299
 36. Na puszczy ... 303
 37. Uderzenie w skałę ... 312
 38. Wędrówka wokoło Edomu ... 320
 39. Zdobycie Baszanu ... 329
 40. Bileam ... 334
 41. Odstępstwo nad Jordanem ... 345
 42. Powtórzenie Zakonu ... 352
 43. Śmierć Mojżesza ... 358
 44. Przejście przez Jordan ... 366
 45. Upadek Jerycha ... 371
 46. Błogosławieństwo i przekleństwo ... 380
 47. Przymierze z Gibeonitami ... 384
 48. Podział Kanaanu ... 388
 49. Ostatnie słowa Jozuego ... 393
 50. Dziesięcina i ofiary ... 402
 51. Troska Boga o ubogich ... 406
 52. Doroczne święta ... 412
 53. Pierwsi sędziowie ... 417
 54. Samson ... 429
 55. Dziecię Samuel ... 436
 56. Heli i jego synowie ... 441
 57. Skrzynia Przymierza w rękach Filistyńczyków ... 446
 58. Szkoły prorockie ... 455
 59. Pierwszy król Izraela ... 462
 60. Próżność Saula ... 473
 61. Odrzucenie Saula ... 480
 62. Dawid ... 488
 63. Dawid i Goliat ... 492
 64. Ucieczka Dawida ... 497
 65. Wielkoduszność Dawida ... 506
 66. Śmierć Saula ... 516
 67. Czarna magia dawna i współczesna ... 521
 68. Dawid w Syklag ... 526
 69. Dawid powołany na tron ... 532
 70. Panowanie Dawida ... 537
 71. Grzech i pokuta Dawida ... 546
 72. Bunt Absaloma ... 554
 73. Ostatnie lata Dawida ... 568

 74. Objaśnienia ... 576

 

Przedmowa

Już od najmłodszych lat zastanawiamy się nad naszym miejscem w świecie. Pytania: dlaczego?, jak?, kiedy?, w jakim celu? towarzyszą nam od zarania dziejów. Toteż w miarę naszych kompetencji, zakresu oddziaływania i miejsca w społeczeństwie dajemy na nie różne odpowiedzi. Są one z reguły nietrwałe i są subiektywne, w związku z czym niejednokrotnie sprzeczne ze sobą. Na temat samego powstania wszechświata i naszej planety znanych jest ponad 30 hipotez, w większości ze sobą kolidujących. Podobnie ma się sprawa z pochodzeniem i przeznaczeniem człowieka.

          Toteż odpowiedzi na te pytania i problem początków naszej egzystencji być może dalej pozostają nie rozstrzygnięte chociażby z powodu zbyt skromnego zasobu wiedzy posiadanej przez nas dotychczas. Wiedzy podanej w sposób najprostszy, przekonujący i najbardziej przystępny.

          Wychodząc naprzeciw takim właśnie potrzebom oddajemy naszym czytelnikom publikację zrozumiałą w swej treści zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozycja ta jest godna zainteresowania osób utożsamiających się z chrześcijaństwem i innymi religiami, jak też identyfikujących się z afideistycznym widzeniem świata.

          Pierwsze trzy tysiące lat naszych przodków wkomponowane w szeroko rozumianą kulturę starożytnego Egiptu i państw ściennych, ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów, obyczajów i obrzędów religijnych tworzącego się narodu izraelskiego mogą zainteresować każdego, tym więcej, że w ogromnym stopniu znajdują one odzwierciedlenie we współczesnych liturgiach religijnych.

          Czytelnicy z kręgów chrześcijańskich, wychowani na egzegetyczno-historycznej interpretacji Pisma Świętego znajdą na kartach

-- str. 5 -- 

tej książki wiele wiadomości, które uzupełniają ich dotychczasową wiedzę.

          W publikacji tej na szczególną uwagę zasługuje historia człowieka w kontekście walki dobra ze złem. Historia ta została przez autorkę głęboko osadzona w znanym człowiekowi aspekcie egzystencjonalnym. Nie ma w niej niedomówień i dwuznaczności. Ze względu zaś na oparcie jej na najstarszych i autentycznych materiałach źródłowych, cytowanych w miarę potrzeby, zasługuje na wiarygodność. Toteż mogłaby, a nawet powinna stać się podstawową lekturą uzupełniającą z zakresu religioznawstwa młodzieży uczącej się i studiującej. Spełni też wymagania osób szukających relaksu w towarzystwie swych przyjaciół-książek.

          Dodatkowym walorem tej książki jest jej język. Pomimo, że była pisana w języku angielskim jej wierne tłumaczenie, w sposób żywy i fascynujący oddaje początki naszego świata, zaistnienie zła, narodziny człowieka i ludzi, ich konflikt z diabłem, który tak bardzo wciągnął człowieka, również współczesnego. Treść tej książki nie tylko informuje. Ukazując skutek, opowiedzenia się po stronie dobra albo po stronie zła inspiruje do wspierania dobra. Sugeruje zajęcie właściwego doń stosunku w naszych myślach i woli, co znajduje później odzwierciedlenie w naszym działaniu, wynikającym z naszego światopoglądu.

          Jeżeli przyjmiemy, że światopogląd to zbiór posiadanych przez człowieka odpowiedzi na pytania o obejmującą go wszechrzeczywistość, to zespół dawanych sobie odpowiedzi na pytania o człowieka w tej rzeczywistości, jego w niej pochodzenie, świadomość sensu życia, ,to zestaw wartości godnych osiągania, ogół odpowiedzi na to, co dobre i co złe, co sprawiedliwe i co bezpieczne, co i dlaczego pozwala na jakościowe orzekanie o działaniu i ludzkim postępowaniu, to - polecając tę książkę - żywimy nadzieję, że pozwoli ona na przyjęcie światopoglądu dającego nadzieję w beznadziei, radość wśród smutku, wspólnotę w samotności i wyobcowania, dynamizm w stagnacji i pasywności.

          Takie też były zamierzenia autorki Ellen G. White (1827-1915), która w ciągu swego życia i 64 lat działalności publicystycznej, owocem której jest 31 tytułów książkowych i 4500 artykułów w prasie periodycznej, docierała na wszystkie możliwe sposoby do zagubionych w tym świecie, wskazując drogę na lepsze życie. Można je odnaleźć czytając napisaną w latach osiemdziesiątych minionego stulecia książkę Patriarchowie i prorocy, będącą pierwszą z 5 tomowego wspólnego tytułu Conflict of Ages (Konflikt wieków), dotyczącego walki dobra ze złem.

          Nawiązując do prapoczątków naszej cywilizacji pierwsze wydanie

-- str. 6 -- 

tej publikacji z roku 1961 wzbudziło ogromne zainteresowanie. Zainteresowanie to w czasach dzisiejszych spotęgowało się chociażby przez fakt dostarczenia przez naukowców kolejnych hipotez kreacjonistycznych. Toteż należy żywić nadzieję, że obecne wydanie zostanie odebrane przez zainteresowanych, jako przynajmniej częściowe wyjście naprzeciw poszukiwań odpowiedzi na trudne pytania.

         

RYSZARD W. STRYCHARCZUK

-- str. 7 -- 

do następnego rozdziału


Idź do:
Propozycje książek
nastepny Twórczość pisarska Ellen Gould White
nastepny nastepny Patriarchowie i prorocy" - tytuł, spis treści, przedmowa
nastepny nastepny PiP, rozdział 4. Plan odkupienia
nastepny nastepny PiP, rozdział 7. Potop
nastepny nastepny PiP, rozdział 29. Nienawiść szatana do prawa Bożego
nastepny nastepny PiP, rozdział 30. Świątynia i służba Boża
nastepny nastepny PiP, rozdział 49. Ostatnie słowa Jozuego

 

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 25.10.1998 r.

[początek]