strona główna Dekalog ... Spis treści


Autorem tego opracowania jest Władysław Kosowski.
Sylwetka autora przedstawiona jest na stronie domowej KADS .

Miłość kształtuje nasz stosunek do Boga i do bliźniego.

Ta miłość nie tylko ukształtuje nasz właściwy stosunek do bliźniego - człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, ale także do samego Pana i Zbawiciela, któremu zawdzięczamy zbawienie oraz obfitość łask i błogosławieństw, zarówno doczesnych jak też wiecznych. Nasze życie i zachowanie będzie harmonizowało z Jego wolą objawioną w Prawie Dziesięciu Bożych Przykazań. Stanie się tak, nie dlatego i po to, aby On widząc takie nasze zachowanie, za nie nas przyjął, miłował i błogosławił, lecz dlatego, że On się nami już zainteresował, zajął, zaopiekował zaraz po stworzeniu i upadku, że zbawił nas, oddając swoje życie na Kalwarii dwa tysiące lat temu. Ja go jeszcze nie znałem, tkwiłem w uporze i grzechu, a On tak wiele mi darował! Jak bowiem napisał apostoł św. Paweł: "Bóg okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz. 5,8).

Miłując mojego Boga i Zbawiciela mam udział w realizacji Jego obietnicy zapisanej, przez apostoła św. Jana: "Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania" (J 14,15).

Jakże więc mógłbym obok Niego mieć i czcić innych "bogów"? Jakże mógłbym pozwolić by cokolwiek lub ktokolwiek stanął pomiędzy mną a moim Panem i Zbawcą, by zająć mój czas, zdolności i stać się swoistym bożyszczem w moim życiu?

Miłując jedynie prawdziwego Stworzyciela, czy mógłbym uczynić sobie jakiekolwiek Jego podobieństwo w kształcie obrazu lub posągu, aby przed nim - tworem ludzkiej ręki - klękać i bić czołem?

Czy jako chrześcijanin, dziecko Niebiańskiego Ojca, będę w stanie wymawiać Jego święte imię w sposób lekceważący, a może nawet przy akompaniamencie przekleństw i plugawych słów? Albo czy swoim złym zachowaniem ściągnę hańbę na Jezusa Chrystusa, od którego imienia noszę chlubne miano "chrześcijanin"?

Czy wreszcie, pielęgnując w swoim sercu Bożą miłość i tęskniąc do każdej sposobności przebywania w bliskości swojego Boga, zlekceważę Jego przypomnienie, że w każdym tygodniu cały jeden dzień On daje mi jako dzień odpocznienia, dzień społeczności ze sobą? Czy ten święty czas zakłócę swoimi powszechnymi sprawami i odwrócę się od Jego błogosławieństw, które On złożył na świętym, siódmym dniu odpocznienia?

Dekalog, ale jaki?

Ale skoro tak wiele i przez wielu (znakomitych) ludzi w ostatnim czasie zostało powiedziane i napisane na temat Dekalogu, warto by też zacytować treść tego niezmiennego moralnego Prawa danego nam przez Boga na Górze Synaj. Warto przytoczyć jego brzmienie bezpośrednio z Pisma Świętego, a także i innych ksiąg religijnych, które uznawane są za księgi zawierające czystą prawdę Bożą, lecz nie zawsze ich nauki zgodne są z Pismem Świętym - jedynym źródłem Bożego objawienia. Warto tym bardziej, że Bóg już przez proroka Daniela w Starym Testamencie zapowiedział, iż w smutnym okresie historii chrześcijaństwa miano podejmować próby zmiany i odkształcenia Bożego Prawa. Czytamy tam zapowiedź, że w wiekach średnich ktoś, kto będzie odpowiedzialny za ogólny upadek życia i moralności chrześcijańskiej, "będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo..." (Dn 7,25).

Był to niezwykle smutny rozdział historii chrześcijaństwa, kiedy to dla usprawiedliwienia praktyk nie mających podstaw biblijnych, dokonywano przekształceń w niezmiennym Prawie naszego Boga. To się stało dawno temu i chociaż minęły wieki całe, chociaż chrześcijaństwo zdaje się sprawiać wrażenie, że pragnie powrócić do korzeni swojej wiary - Pisma Świętego, to nadal w swoich religijnych księgach upowszechnia dekalog, który nie jest DEKALOGIEM, jaki Bóg ogłosił człowiekowi i jaki znajduje się w zapisie Biblii Świętej (patrz Księga Wyjścia 20).

Przeczytamy obie wersje dekalogu - tę oryginalną, znajdującą się w Piśmie Świętym i katechizmową, którą zdecydowana większość naszego społeczeństwa zna na pamięć już od lat dziecięcych.

 

Dekalog z góry Synaj i dekalog z katechizmu

Dekalog biblijny

"Ja jestem Pan, twój Bóg...

Dekalog katechizmowy

"Ja jestem Pan, twój Bóg...

I
I
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

II
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
III
II
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

IV
III
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

V
IV
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

VI
V
Nie będziesz zabijał.

Nie zabijaj.

VII
VI
Nie będziesz cudzołożył.

Nie cudzołóż.

VIII
VII
Nie będziesz kradł.

Nie kradnij.

IX
VIII
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X
IX
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."

Nie pożądaj żony bliźniego twego.

X
Ani żadnej rzeczy, która jego jest."

Niezmienne prawo Boże

Pewnego poranku, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wysłuchałem z wielką uwagą treściwego i bardzo dojrzałego radiowego wystąpienia księdza rzymsko-katolickiego Józefa Oszwałdowskiego, który w krótkiej porannej homilii radiowej mówił na temat Bożego Dekalogu. Położył mocne akcenty na niezmienność tego wiecznego prawa Bożego. Zwrócił uwagę na wypowiedź Pana naszego, Jezusa Chrystusa, odnośnie zepsucia, jakie gnieździ się w naszych grzesznych ludzkich sercach, że "z serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to z wnętrza człowieka pochodzi".

Dalej modląc się, wypowiedział piękne słowa:

  Boże, Jezu, nasz bracie! dzisiaj w naszej złożonej polskiej sytuacji, patrzeć nam trzeba w ludzkie serca i tam odczytywać prawdziwe intencje. Trzeba nam, tak jak Ty, poznawać faryzeuszów po ich fałszywym, choć czasem pięknie sformułowanym prawie, wymawianym złotoustymi wargami. Trzeba nam razem z Tobą w prostocie ewangelicznej odczytywać prawdę, która choć podana ludzkimi ustami wyraża Twoje niezmienne prawo. W ten pierwszy dzień września, kiedy dzieci nasze rozpoczynają naukę w szkołach, kiedy wróciliśmy już z urlopów, daj nam, Jezu, czyste i prawdziwe serce. Niech nasze polskie życie tętni Twoją Prawdą! Niech będzie coraz mniej słów, które nie będą odbiciem serca. Prosimy Cię dzisiaj, Jezu, umacniaj nas swoją Prawdą!"

Bóg jest jeden, jest On święty i niezmienny, prawy i sprawiedliwy. Jego wola została wyraźnie określona w dziesięciu zwięzłych prawach stanowiących odzwierciedlenie Jego Boskiego charakteru. Szatanowi udało się sprowadzić chrześcijan na bezdroża błędu, niewiary i zakłamania.

Odrzucając Pismo Święte jako jedyny wzorzec wiary i postępowania, jedyną podstawę wszelkiego nauczania w kościele, chrześcijanie przyjęli wiele nauk sprzecznych z wolą Boga Stworzyciela. Zamiast Jemu, zaczęli oddawać pokłon i służyć przedmiotom - dziełom swoich rąk, a nawet samemu sobie, przyjmując przy tym tytuły i miana przynależne jedynie Bogu. W wyniku takiego stanu rzeczy wielu szczerych poszukiwaczy prawdy Bożej w chrześcijaństwie odwróciło się od Boga, który został fałszywie przedstawiony ludziom przez tych, którzy uznawali się za Jego zastępców i reprezentantów na tej ziemi. Jakie to smutne, że szatanowi udało się przekonać naśladowców Chrystusa Pana, iż mają prawo poprawić po Bogu i podawać ludowi do wierzenia coś, co stoi w wyraźnej sprzeczności z objawioną wolą Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego, przy równoczesnym lekceważeniu jego woli i nauki.

Jaki Dekalog chcemy zachowywać?

Istnieją dwie wersje, dwa brzmienia "dekalogu" - wersja oryginalna, biblijna i wersja zmieniona, katechizmowa. Oba dekalogi noszą miano "dziesięciu przykazań Bożych", ale tylko jeden z nich jest prawdziwy. Autorem tylko jednego z nich jest Pan Bóg. Być może nigdy przedtem nie miałeś sposobności poznania prawdziwego Prawa Bożego... Teraz już je znasz. Jako chrześcijanie zawsze stawiamy Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. On jest naszym Stwórcą i Zbawicielem. Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, by każdy, kto Go umiłował, kto w Niego uwierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego też wypowiedział cytowaną już obietnicę dla tych, którzy go miłują z całego serca, z całej siły i z całej myśli swojej: "Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać przykazania moje".

Umiłowany uczeń Pana Jezusa Chrystusa napisał: "Dziateczki moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest bowiem ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: < Znam Go >, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest już doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi , że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował" (1 J 2,1-6). "Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie" (1 J 5,2).

Tylko Bóg mógł podjąć decyzję o umiłowaniu Ciebie i tylko Ty możesz podjąć decyzję czy zechcesz odwzajemnić tę wielką Jego miłość. Dokonaj tego jeszcze dziś! Dzisiaj wyznaj mu jako jedynemu swojemu Spowiednikowi swoje grzechy, a On Cię oczyści z każdej nieprawości. On Cię przyjmie takim jakim jesteś i wprowadzi w nową rzeczywistość, w lepsze, o wiele radośniejsze życie - życie, które ma cel i sens!


Wszystkie teksty Pisma Świętego zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia.

Wykaz skrótów nazw ksiąg Pisma Świętego

Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Kpł Księga Kapłańska
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
Dn Księga Daniela
Mt Ewangelia według Mateusza
Ł Ewangelia według Łukasza
J Ewangelia według Jana
Rz List do Rzymian
Kor Pierwszy List do Koryntian
J Pierwszy List Jana
P Pierwszy list Piotra

Opracował Władysław Kosowski


Gdzie uzyskasz bliższe informacje?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
tam znajdziesz listę adresów i kontaktów.

- ZACHĘCAMY o wzięcia udziału w bezpłatnym i niezobowiązującym
Korespondencyjnym Kursie Biblijnym. Pisząc na adres:

Korespondencyjny Kurs Biblijny,
skr. poczt. 462,
43-300 BIELSKO-BIAŁA,

otrzymasz wszelkie informacje i poszerzysz swoją wiedzę biblijną.

Do wyboru 4 bezpłatne kursy:
1.   Start w życie,
2.   Zdrowie i rodzina,
3.   Seminarium z Apokalipsy,
4.   Proroctwa Księgi Daniela.

      Wybierz i jeszcze dziś zgłoś swój udział podając dokładny adres.

- POLECAMY do nabycia bogatą literaturę o tematyce religijnej, historycznej, społecznej, zdrowotnościowej, wydawaną przez Chrześcijański Instytut Wydawniczy ZNAKI CZASU, ul. Foksal 8, Warszawa.

- ZALECAMY większą dbałość i troskę o własne zdrowie i właściwe korzystanie ze słońca, wody, powietrza, ziół i gimnastyki. Nasze sklepy BIOS prowadzą sprzedaż zdrowej, wegetariańskiej żywności.

- PROWADZIMY indywidualne poradnictwo duszpasterskie dla osób z wszystkich grup wiekowych.

- ZACHĘCAMY do uczestniczenia w Seminariach antystresowych prowadzonych przez pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

- PROPONUJEMY pomoc w uwolnieniu się do zgubnego nałogu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz wielu innych zwyczajów niszczących fizyczną, psychiczną i duchową strukturę człowieka.

ADWENTYŚCI - TWOI PRZYJACIELE

 

od papieru do HTMLu Sylwester Szady

Ostatnie zmiany: 06.09.1998 r.


Idz do strony: strona główna Dekalog ... Spis treści

Adres witryny:
http://www.eliasz.pl

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

[początek]